Konkurs za autore časopisa FPN

Petak, 03. januar 2020. 14:39
Autor: Ogledalo Srbije
Izvor: Ogledalo Srbije, FPN

Studentska organizacija Srpski politički forum poziva sve zainteresovane studente da pošalju svoje radove za treći broj stručnog časopisa studenata društvenohumanističkih nauka i umetnosti Politeuma. U ovom časopisu se objavljuju stručni studentski radovi iz svih disciplina društveno-humanističkih nauka i iz teorije umetnosti, što znači da svoje radove mogu poslati studenti osnovnih, master i doktorskih studija iz Republike Srbije i regiona koji se ubrajaju u navedene kategorije.Konkurs je otvoren do 1. marta 2020. godine. Autor će odmah nakon slanja rada biti obavešten o prispeću rada i (ne)ispunjavanju uslova konkursa. Radove slati na elektronsku adresu redakcija.spf@gmail.com, u vord dokumentu.
Da bi rad bio primljen i poslat recenzentima na razmatranje, mora da ispuni sledeće kriterijume:
Treba da sadrži do 6000 reči.
Treba da bude dostavljen na ćiriličkom pismu, zato što se časopis objavljuje na tom pismu.
Treba koristiti slova vrste Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5.
Naslove i podnaslove pisati bez numeracije, veličine slova 12. Naslov i podnaslovi treba da budu navedeni u Bold varijanti, a izdvojene imenovane celine u okviru jednog podnaslova (podnaslovi podnaslova) treba da budu u Bold i Italic varijanti. Margine postaviti na 2,5 centimetara, na stranici formata A4.
Ispod naslova treba navesti ime i prezime autora, a u fusnoti čija oznaka stoji pored imena autora navesti naziv fakulteta, godinu studija, vrstu studija (osnovne akademske, master akademske i sl) i naziv studijskog programa (npr. međunarodne studije), kao i svoju elektronsku adresu.
U fusnoti čija oznaka stoji pored naslova, navesti dodatne informacije o tekstu (deo većeg naučnog projekta, predstavljen na stručnoj konferenciji i sl), ukoliko rad nije napisan za potrebe objavljivanja u ovom časopisu.
Sažetak (apstrakt) treba da sadrži do 150 reči. Ispod sažetka navesti od 5 do 10 ključnih reči.
Strana imena i prezimena u tekstu pisati prema srpskoj transkripciji, a kod prvog navođenja stranog imena i prezimena u zagradama navesti ime i prezime na izvornom jeziku. Nazive stranih korporacija, sporazuma i dr. moguće je navoditi u izvornom obliku, ali korišćenjem kurzivnih slova (Italic) ili koristiti pravilo navođenja preporučeno za strana imena i prezimena.
Važno: Pridržavati se pravila akademske čestitosti i ne preuzimati tuđe rečenice bez jasnog isticanja njihovog autora i izdanja iz kog su preuzete! Navođenje izvora (referenci) u tekstu i literaturi raditi u skladu sa APA stilom (APA – American Psychological Association). Precizan način navođenja po APA stilu biće objavljen u posebnom dokumentu uz tekst konkursa na sajtu Fakulteta političkih nauka.
Svaki rad koji ispuni navedene kriterijume biće poslat na nezavisnu recenziju i lekturu. Postoji mogućnost da recenzent prihvati objavljivanje rada samo uz određene preporuke izmena ili dopuna koje predoči u svom izveštaju. U tom slučaju, rad će biti objavljen samo ako autor ispoštuje sve preporuke recenzenta (autora će o tome obavestiti Redakcija). Identitet recenzenata je nepoznat autorima, a identitet autora je nepoznat recenzentima; time se omogućava nepristrasnost u ocenjivanju.
Treći broj časopisa izlazi tokom prolećnog semestra 2020. godine. Izdavanje časopisa je omogućila fondacija Zajedno za mlade – prof. dr Danica Grujičić.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Redakciji Srpskog političkog foruma na elektronsku adresu: redakcija.spf@gmail.com.


KOMENTARI
NAPIŠI KOMENTAR
NEMA VIDLJIVIH KOMENTARA